Disclaimer


GELIEVE DEZE VOORWAARDEN DOOR TE LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE BEKIJKT.
Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

1. AUTEURSRECHT
Deze website is de enige officiële website van Media 73 B.V. handelende onder de naam Acculaders.nl. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Acculaders.nl, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectieve eigenaars.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Acculaders.nl is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van zowel Acculaders.nl als van de respectieve leveranciers. Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. Acculaders.nl en/of (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

3. UITSLUITINGEN
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. Acculaders.nl en de respectieve leveranciers aanvaarden geen enkele garantie, inclusief, bij wijze van voorbeeld doch niet bij wijze van beperking, met betrekking tot geschiktheid voor een bepaalde doel, en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat. Tevens garandeert noch Acculaders.nl noch de respectieve leveranciers dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch Fietsslot.nl noch de respectieve leveranciers, noch enige van hun respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien Acculaders.nl en/of respectieve leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid van zowel Fietsslot.nl als de respectieve leveranciers het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.4.b Content en aansprakelijkheid

Deze webshop verkoopt technisch complexe producten die veelal dienst doen voor systemen, installaties, apparaten en overige toepassingen die nauw en/of direct verbonden zijn met voltage en elektriciteit.

De werking, toepassingen en mogelijkheden van deze producten beschrijven wij op onze website zo accuraat mogelijk. Denk bij die informatieve content aan advies over en uitleg van de functionaliteiten, kenmerken en specificaties van betreffende product(en), als onderdeel van de beschrijving daarvan. Of, en niet uitsluitend, aan onze informatiepagina’s met uitleg over de systemen waar de betreffende producten deel van kunnen uitmaken.

Het samenstellen van die content doen we naar beste kennis en weten, en te allen tijde met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

Echter, wij wijzen de lezer, gebruiker en/of koper van het product uitdrukkelijk op het feit dat wij géén installateur zijn. Acculaders.nl, onderdeel van Media 73 B.V., is enkel en alleen wederverkoper. We wijzen de lezer, gebruiker en/of koper er verder uitdrukkelijk op altijd de handleiding en gebruiksaanwijzing van het product te raadplegen voor het juiste gebruik ervan. Bij enige twijfel daarover adviseren wij de lezer, gebruiker en/of koper bovendien dringend om verder informatie in te winnen; hetzij bij ons, hetzij bij derden.

De koper, gebruiker en/of installateur van het product of de producten is dan ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een juiste en daarmee veilige aansluiting, installatie en/of toepassing ervan. Hij of zij is eveneens te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het product conform de actuele, landelijke en/of anderszins lokale wet- en regelgeving.

Ondanks de genoemde zorgvuldigheid in het vervaardigen van onze tekstuele, grafische en visuele content als bedoeld om inzicht te brengen in de mogelijkheden van het product of de producten, kan Acculaders.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of anderszins tekortkomingen van genoemde content. Noch kan Acculaders.nl verantwoordelijk worden gehouden voor enig foutief gebruik van de producten en voor de eventuele schade en overige gevolgen die dergelijk handelen met zich mee kan brengen.5. TOEPASSELIJK RECHT
Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Lelystad (met recht op beroep) en door gebruik te maken van deze website onderwerpt u zich voor bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waarbij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

6. OVERIGE BEPALINGEN
Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is zulks uitsluitend geldig als het schriftelijk geschiedt, ondertekend door Acculaders.nl. Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze overeenkomst laat zulks de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen onverlet, noch betekent het dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, dan verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door u en Acculaders.nl.